VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v eshopu www.autotechna.cz  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) v platném znění.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

Není-li na záručním listě či faktuře  uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 - zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 

 Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců, mimo zboží, které svou životností této délky nedosahuje (např. žárovky, baterie atd).

 

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.

 

Sortiment prodávaný na eshopu www.autotechna.cz je speciálního charakteru a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.

 

Před započetím reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese reklamace@autotechna.cz a popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujete dle domluvy s prodávajícím.

 

Reklamované zboží je nutné označit jasně viditelným nápisem REKLAMACE a doručit  pouze Českou poštou na adresu prodávajícího : IT Innovation s.r.o., Pražská 585/8, Chomutov 43001. V žádném případě nezasílejte na dobírku, takovéto zásliky budou automaticky vráceny zpět odesílateli.

 

Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

 

O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.

 

V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu.

 

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.

 

Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

 

 Při nákupu na dálku je možné vrácení nevyhovujícího zboží  a to pouze do 14 dnů od data převzetí. Při vrácení musí být předložen doklad o nabytí zboží a zboží musí být v nepoškozeném stavu v originálním nepoškozeném balení, aby jej bylo možné použít k dalšímu prodeji. Dopravné a doběrečné jde jak při samotném nákupu tak při jeho následném zaslání zpět na vrub kupujícího.

 

Zakoupené náhradní díly jsou určené k montáži odborným servisem. V případě uplatnění záruky je nutné doložit kdo prováděl odbornou montáž.Zboží zpět zasílejte pouze Českou poštou. Zásilky na dobírku nebudou přijaty. Peníze za vrácené zboží zasíláme pouze převodem na účet.

 

Na veškeré díly je ze zákona záruka na výrobní vady 24 měsíců (nevztahuje se na vady způsobené špatnou montáží nebo běžným opotřebováním vozu).

 

Záruční oprava

 

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

 

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

 

 Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.